Oprensning af sø

Her sker en oprensning af tagrør og slamlag i en delvis tørlagt sø.

Efter sænkning af vandstanden i søen er Long Reach gravemaskinen igang med oprensning af søen for slam og tagrør.

Opgaven med oprensning af sø nærmer sig sin afslutning, og nu mangler der kun rydning af pilebevoksning langs med kronekant for at sikre vandfladen i søen optimale lysforhold.

Anlæg af ny sø

Anlæg af ny sø på ca. 4.000 m2, muldjord afrømmes på 2 ha stort område, hvor søen skal anlægges.

Forhindringer under udgravning, flere store sten på 3-5 ton udgraves.

Søen er nu næsten færdigetableret, og overgangen mellem muld og råjord ses tydeligt på anlægget.

Flere af de store sten fra udgravning af søen placeres på det flade anlæg fra kronekant ned mod søbund.

Råjorden er indbygget på arealet, hvor muldjord er afrømmet. Muldjord, der er oplagt i depoter omkring søen, planeres fladt ud med dozer, så landskabs-niveauet fremstår som før etablering af den nye sø.

Efter kort tid vil vandstanden i søen være omkring 2 meter på midten af søen.

Anlæg af sø på golfbane

Køreplader udlægges på græsarealer ved arbejdsområdet.

Dumper med 80 cm brede dæk anvendes for at skåne de følsomme områder, hvor opgaven udføres.

Etablering af ny sø på ca. 750 m2 i vådområde på golfbane.

Træer er fældet, stød og rødder opgraves og læsses på dumper for bortkørsel.

Søen er her næsten færdig etableret. Søen anlægges med fladt anlæg fra kronekant ned mod den kommende søbund.

Vandstanden vil efter kort tid nå det fastlagte niveau.

Tørlagt sø efter oprensning

Her er en sø oprenset for dunhammer og slamlag ned til fast bund og nyt, fladt anlæg fra søbund op til marken er etableret.

Oprensning af parksø

Long Reach gravemaskine arbejder med oprensning af tagrør langs med kronekant i større parksø.

Her sker oprensning af dunhammer og slamlag i en tørlagt parksø.

Her sker en oprensning af tagrør fra kronekant og 20 m ud i stor parksø med gravemaskine og Long Reach gravemaskine med 22 meter rækkevidde. Materialerne læsses på specialdumper med 80 cm brede dæk for bortkørsel.

Oprensning af regnvandsbassin

Oprensning af regnvandsbassin for slam, dunhammer, affald m.v.

Oprenset materiale oplægges i midlertidig afvandingsbassin, der er etableret ved regnvandsbassin. Hegn opsættes rundt om bassin.

Afvanding tilsluttes til den offentlige spildevandsbrønd.

Efter afvanding læsses materiale for bortkørsel til godkendt deponi.

Afvandingsbassin nedlægges, og området reetableres.

For bassin anlægges, ny brønd og rørføring etableres.

Oprensning af voldgrav

Voldgrav før oprensning af slam, dunhammer og åkander og før sænkning af vandstanden.

Voldgraven efter oprensning, hvor et lille område med åkander er bevaret. Den oprindelige vandstand vender efterhånden tilbage til det naturlige niveau.

Oprenset materiale fra voldgraven læsses herefter på store vogne for udkørsel og spredning på tilstødende marker.

Voldgrav er oprenset for slam og vandplanter der læsses på dumper for bortkørsel og spredning på markarealer.

Vandstand vender efter kort tid tilbage til det normale niveau.

Long Reach gravemaskine i arbejde

Her ses udlægning af gydegrus i et større åløb.

Oprensning af 20 meter bred indsejlingskanal til havn. 

Havne og strandrensning

Ramning af 5 meter 15×20 cm pæle til flydebro.

Anlæg af ny sejlrende og slæbested.

Dette billede viser oprensning af tang langs med kysten, inden det læsses på dumper for bortkørsel.

Endnu et eksempel på strandrensning med opsamling af tang.

Udgravning af sandrevler der læsses på dumper for transport til stranden, hvor det anvendes til kystfodring.

Udgravet sand fra sandrevlerne læsses på dumper.

Strandrensning udføres med Long Reach gravemaskine monteret med tangrive.

Maskinen er godkendt til at arbejde i følsomme områder.

Den brede tangrive monteret på gravemaskine.

Inspiration

Et flot voldgravsanlæg i parken.

Denne voldgrav har begyndende opvækst af vandplanter. En oprensning vil nok være nødvendig indenfor en årrække.

Her ses en voldgrav med spuns. Spunsen er eroderet med tiden og trænger til renovering.

Vådområder er smukke og spændende naturområder, som forøger en ejendoms værdi og beriger både flora og fauna.

Et vådområde i skoven.

Denne mindre sø er i fin balance. Bevoksning i vandkanten og åben vandflade på midten af søen. Der kan stadig komme lys og luft til søen, hvilket er med til at holde den i balance.

Her er et eksempel på en større sø i udkanten af skovområde.

Dette billede viser en sø, som trænger til oprensning af tagrør og pilebuske der vokser på kronekant.

Her ses et eksempel på en forholdsvis nyetableret sø.

Skovsøen på dette billede er i fin balance. De omgivende træer er placeret med god afstand til søen, der tillader sollys til vandfladen.

Her ses en smuk sø omgivet af birkeskov.

Her er endnu et eksempel på en nyetableret sø. Bevoksning ved kronekant er ved at etablere sig, og søen vil inden længe se mere naturlig ud.

En oprensning af denne sø er påkrævet. Ellers vil den på sigt kunne udvikle sig til en mose. Vanddybden i søen er for lav, og dette gør, at vandplanter har optimale betingelser for at etablere sig i hele søen. En anden medvirkende årsag kan være, at søen bliver tilført næringsstoffer fra tilstødende arealer, drænrør m.v.

Elletræer kan tåle at stå i urskovsagtig våd underbund. Denne ellesump er et godt eksempel på, hvor smukt et vådområde kan være.